6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Habitat Derneği Minik Eller Kod Yazıyor Projesi Web sitesi Aydınlatma Metni

Habitat Derneği (Habitat) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.
1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Habitat veya Habitat adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; Habitat’ın gerçekleştirmekte olduğu Minik Eller Kod Yazıyor Projesi web sitesi (“Proje”) çerçevesinde sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Habitat’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve yine Kanun’un 5. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca tarafınızdan alınan açık rızaya istinaden aktarılabilmektedir.
2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, Habitat’ın Proje çerçevesinde Habitat Derneği’nin Minik Eller Kod Yazıyor Projesi kapsamında hayata geçirilen “Minik Eller Kod Yazıyor web sitesi” kapsamında verileri tarafımızca alınacaktır. 
Habitat olarak, veri sorumlusu sıfatı ile onayınız dahilinde ve yukarıda belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar ya da teamülen işlenmesi gereken süre kadar ya da projenin kesin sona erme süresine kadar muhafaza edilebilir, yukarıda belirtilen işleme amaçları çerçevesinde yazılı ve görsel olarak basılıp fiziki ve elektronik ortamda paylaşılabilir, dağıtılabilir, aktarılabilir.
Belirtmek gerekir ki; Habitat, kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan veya projenin kesin sona erme süresi kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz, Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince veyahut da teamülen işlenmesi gereken süre kadar veya projenin kesin sona erme süresine kadar işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.
3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Habitat tarafından işlenen kişisel verileriniz; açık rızanıza istinaden ve/veya 6698 sayılı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla aşağıda belirtildiği üzere;
a. Kişisel verileriniz, Amerika Birleşik Devleti merkezli firma olan Jotform Anonim Şirketi sağlamış olduğu ve gerekli güvenlik önlemleri sağlanmış olan form üzerinden toplanmakta olup, bu formun bağlı bulunduğu sunucular yurt dışında bulunduğundan Amerika Birleşik Devletlerine,
b. Habitat’ın sosyal medya hesaplarına, Proje ortağımız QNB Finansbank yurt içindeki televizyon kanallarına, radyo spotlarına, internet kullanım kanallarına, kablolu ve kablosuz yayınlara, dergi ve gazete ilanlarına ve bunlarla sınır olmaksızın her türlü yazılı ve/veya görsel mecralara, alt mecralara, organizasyon ve etkinliklere,
c. Keza işlenen kişisel verilerinizden olan fotoğraflarınız, Kanun’un 5/1. maddesi uyarınca açık rızanıza, ve 5/2 ve 6/3 maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde yukarıda belirtilen proje ortağı QNB Finansbank tarafından proje amaçları kapsamında basın aracılığıyla kamuya aktarılacaktır.
d. Belirtmek isteriz ki bu verileriniz güvenliğine ve amaç dahilinde kullanılacağına ilişkin aktarılan mercilerden tarafımızdan taahhütler alınmıştır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
Habitat, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Habitat’ın sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir.
1. Çocuğun adı, soyadı,
2. Çocuğun doğum tarihi,
3. Çocuğun cinsiyeti,
4. Çocuğun yaşadığı şehir,
5. Veli Adı, soyadı
6. Telefon numarası
7. E-posta adresi
8. Çocuğun ve Velinin fotoğraf ve videosu,

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde Habitat Derneği ile iletişime geçebilirsiniz. Habitat Derneği’ne ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda Habitat Derneği, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.
Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.